„Dajme deťom vnímavým na hudbu do ruky malý kľúč, pomocou ktorého môžu vstúpiť do zázračnej záhrady hudby a  tým zmnohonásobia zmysel celého svojho života.“
    /Z.Kodály/

ZUŠ v jubilejnom, 80-tom roku

Pri výbere povolania tak ušľachtilého a náročného – učiť deti hudbe a hudbu – určite každému z nás napadlo, že sa dennodenne bude stretávať s mladými ľuďmi, že bude v nich pestovať schopnosti vnímať krásu, rozpoznávať pekné od menej pekného a tú krásu do istej miery aj vytvárať.

       Cieľom našej práce je vychovať v deťoch, žiakoch túžbu a chuť hrať, vychovať klaviristu, huslistu, či hráča na dychové nástroje, skrátka muzikanta, pre ktorého sa aj po skončení ZUŠ sa svet hudby stane radosťou, posilou a každodennou potrebou pre plnohodnotný harmonický život, a nie v poslednom rade sa snažiť o výchovu aktívnych poslucháčov dobrej hudby. Musíme si byť vedomí tejto zodpovednosti, a s láskou a citlivosťou pristupovať ku každému dieťaťu.
   Mgr.Art. Marika Hacsková (ešte ako žiačka ZUŠ, 1994)             Spevácky zbor diriguje PaedDr.Jana Dobrocká (2005)

V hudobnom odbore sa vyučuje  hra na klavíri, akordeóne, sláčikových a dychových nástrojoch, spev a v tomto školskom roku pribudol nový nástroj- gitara.

    Každoročne uskutočňujeme 9 interných žiackych koncertov, verejný vianočný koncert, májový verejný koncert, interné absolventské koncerty spojené s výstavou prác absolventov výtvarného odboru a divadelným predstavením absolventov literárno-dramatického odboru, pre prvé ročníky základých škôl uskutočňujeme výchovné koncerty s oboznámením žiakov s hudobnými nástrojmi. Už druhý školský rok  sa nám úspešne darí aj spolupráca  s materskými školami v meste, kde si hravou formou vychovávame nadšených malých žiačikov našej školy.
    Niet podujatia, na ktorom by chýbal dotyk školy. Kultúrnymi programami sa zúčastňujeme na vernisážach v Mestskej galérii, Gemersko-malohontskom  múzeu, v Dome kultúry. Veľmi úzka je spolupráca v Zbore pre občianske záležitosti, pri občianskych obradoch.
    Žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych  regionálnych, krajských a medzinárodných súťažiach, či vystúpeniach. Najlepší absolventi v súčasnosti pokračujú na konzervatóriách i VŠMU či pedagogických fakultách.
    V školskom roku 2004/2005 sa žiaci zúčastnili  výmenného koncertu v Maďarskom meste Üllő – rodičovské združenie hudobnej školy v tomto mestečku si hľadalo na internete spoluprácu s hudobnou školou na Slovensku – a tu sa začína naša družobná spolupráca, ktorá je ešte len v začiatkoch.
    Za všetkými výsledkami, ktoré žiaci dosahujú, stojí úsilie a práca pedagógov, ktorých sa na škole vystriedalo nemálo. V súčasnom období  hudobný odbor navštevuje 262 žiakov, ktorých vyučuje 15 učiteľov. Na škole pôsobí  spevácky  a komorný zbor a školský orchester. Spevácky zbor má na svojom konte okrem počtu školských vystúpení aj úspešné „ turné“, ktoré sa uskutočnilo v roku 1997, v Prahe. V októbri toho istého roku, sa v Tisovci uskutočnil trojkoncert speváckych zborov – Nádej z Rimavskej Soboty, Noctuela z Prahy a Lykovienky z Tisovca.
   Adventný koncert v kostole v Kyjaticiach (2005)                       Spevácky zbor pod taktovou Marty Šuligovej (1992)

Hudobná náuka a prípravná hudobná výchova /PHV/, sú samostatné predmety s vlastnými cieľmi a alternatívnymi formami práce. Široké výchovné možnosti poskytujú hudobné činnosti, ako prostriedok aktívneho a tvorivého uplatnenia sa žiakov. Významný je najmä pocit radosti, optimizmu, bohatý zážitok z kolektívneho prejavu i výkonu. Žiaci hudobnej náuky sa každoročne zúčastňujú celoslovenskej súťaže „ Hnúšťanský akord“, kde získali aj  ocenenia.

    Úspechy a výsledky, ktoré  naši žiaci dosiahli v uplynulom období, potvrdili, že má zmysel venovať energiu a úsilie deťom pre ich  umelecký rast.

„…umenie je ako zlatá niť, ktorá sa vinie históriou ľudstva. My, učitelia ZUŠ, máme to krásne poslanie, spriadať jemné nite hudobných krás v srdciach detí, rozvíjať ich fantáziu, túžby, pohybové či herecké danosti“. (Detský festival J.Cikkera. IN: Múzy v škole, 3/1996).

   Husľové duo /Atrium Art/                                                      Komorný zbor /Atrium Art/
a bývalí žiaci školy, ktorí sa neskôr stali jej učiteľmi…
   Eva Tokárová – Čarnoká 1978                                                Sestry Slabejové /v strede/ ako absolventky I.st HO 1984
   Zuzka Žolnírová (dnes Kántorová) (1984)                                Erik Aresta a Beata Pavlenková (1978)

 

Zoznam absolventov hudobného odboru, ktorí pokračovali v štúdiu  hudobného nástroja a hudobnej výchovy na konzervatóriu a vysokej škole od roku 1945
p.č.Meno a PriezviskoNástrojĎalšie štúdium
1Katarína Barassováklavírštátna záverečná skúška z nástroja
2Júlia Horváthováklavírštátna záverečná skúška z nástroja
3Magda Kotánováklavírštátna záverečná skúška z nástroja
4Edita Kotzmanováklavírštátna záverečná skúška z nástroja
5Nóra Lacknerová klavírštátna záverečná skúška z nástroja
6Pavol Farkashusleštátna záverečná skúška z nástroja
7Mária Kopecováhusleštátna záverečná skúška z nástroja
8Eugen Molnárhusleštátna záverečná skúška z nástroja
9Rudolf Portelekyhusleštátna záverečná skúška z nástroja
10Štefan Portelekyhusleštátna záverečná skúška z nástroja
11Ádam Ruszóhusleštátna záverečná skúška z nástroja
12Juraj Tanderhusleštátna záverečná skúška z nástroja
13Alexander Uglerhusleštátna záverečná skúška z nástroja
14Bartolomej Váradyhusleštátna záverečná skúška z nástroja