OZ PRI ZUŠ

Vážení rodičia a priaznivci našej ZUŠ

Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť pre  darovanie Vašich 2% z daní na činnosť Občianskeho združenia pri Základnej umeleckej škole  v Rimavskej Sobote.

Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením od Vášho zamestnávateľa nám môžete priniesť do ZUŠ, vhodiť do schránky, alebo ich zaneste priamo na daňový úrad.

Tlačivo 2% dane 2021

Ď A K U J E M E

KRST bude realizovaný ONLINE na TV Rimava !!!


 

Fotografie z DIVADELNÉHO WORKSHOPU

VIDEO z Divadelného workshopu: https://www.youtube.com/watch?v=AOlSeTyCTtc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR15wu5rF7LvJRU1U5WerbHETJCaGy0icz_n9AADhqDIwxDzZ_w_uRBGefI

34. ročník letného umeleckého tábora LETAVY 2019 sa uskutočňuje v dňoch 04. – 11. augusta 2019 v rekreačnej oblasti Kokava – Línia, okr. Poltár. Hlavný organizátor podujatia, LETAVY o.z. vyžaduje od účastníkov rešpektovanie nasledovného poriadku, ktorý stanovuje jasné pravidlá a povinnosti pre účastníkov i pre organizátorov. Tábor sa koná za každého počasia, s výnimkou prírodných katastrof. Každý účastník je povinný vybrať si iba jednu dielňu, ktorú bude navštevovať počas celého tábora. LETAVY o.z. je výhradným majiteľom umeleckých artefaktov vytvorených na Letavách. Počas tábora si umelecká komisia vyberie od každého účastníka aspoň 1 prácu na VERNISÁŽ v Rimavskej Sobote. Po vernisáži je možné po dohode s autormi.práce vrátiť,

PRÍCHOD DO TÁBORA
Každý účastník obdrží po registrácii v hlavnej budove Penziónu IPEĽ neprenosný identifikačný náramok, ktorý mu bude riadne uzatvorený. Týmto náramkom je každý účastník Letáv povinný sa preukazovať (napríklad pri výdaji stravy, na vyzvanie SBS, organizátora a pod.). Kontrola náramkov bude prebiehať aj priebežne v celom areáli Letáv celoplošne, a to počas celého času konania. Identifikačný náramok je NEPRENOSNÝ !

Počas trvania tábora NIE JE DOVOLENÉ snímať náramok zo zápästia, došlo by tým k jeho poškodeniu a strate platnosti !

Účastník svojim podpisom vyjadruje, že je oboznámený s letavským poriadkom a zaväzuje sa, že ho bude rešpektovať. Udáva kontaktné číslo na blízku osobu a tiež je povinný upozorniť organizátorov na prípadnú alergiu, alebo iné choroby, ktorými trpí.

POTREBNÉ DOKLADY
občiansky preukaz
preukaz poistenca
prípadne iný dokument, preukazujúci osobnú identifikáciu

INFORMÁCIE
Všeobecné informácie budú účastníkom poskytované v sídle organizačného štábu. Nahlasovanie strát a oznamy je možné uskutočňovať takisto na tomto mieste. Informácie o ubytovaní a registrácia budú poskytnuté v deň príchodu aj počas ďalších dní (vo vyhradených hodinách) v penzióne Ipeľ. V prípade nutnej potreby je možné informovať sa, alebo odovzdať dôležitú informáciu ktorémukoľvek členovi štábu.

ZVIERATÁ
Do festivalového mestečka majú vstup psy a veľké ZVIERATÁ z bezpečnostných dôvodov ZAKÁZANÝ ! Do areálu nebudú vpustené PSY, bojové plemená psov, a iné dravce.

STRAVOVANIE
Strava (normálna alebo vegetariánska) pozostáva z raňajok vo forme švédskych stolov, obedov a večerí , ktoré sa podávajú v jedálňach v penziónoch Ipeľ a Family. Raňajky sa vydávajú v čase od 7:00 hod. do 9:00 hod. Obed sa podáva od /čas upresníme/. Večera sa podáva od 18:00 hod. do 20:00 hod. Strava bude vydaná iba účastníkom označeným identifikačným náramkom na základe predloženého stravného lístka. Nie je dovolené odnášať taniere mimo jedálne !

SBS A OCHRANA
SBS (súkromná bezpečnostná služba) je zabezpečená prostredníctvom nami využívanej firmy Patrol and Guard, ktorá má veľké skúsenosti a podieľa sa prakticky na všetkých väčších hromadných akciách v okolí. Príslušníkov SBS rozpoznajú účastníci podľa špeciálneho oblečenia SBS sa bezvýhradne podieľa na kontrole identifikácií návštevníkov a udržiavaní všeobecného poriadku v priestoroch celého areálu.

PRÁVA A POVINNOSTI SBS
Kontrola – kontrola identifikácií (náramkov) účastníkov tábora v celom areáli
Prehliadka – osobná prehliadka pri vstupe do areálu na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov
Vyvedenie z areálu – v prípade riešenia účastníkov bez identifikácie (náramku) najmä v nočných hodinách, účastníkov agresívnych, či inak ohrozujúcich bezpečnosť, rôznych predajcov, ktorí nie sú registrovaní, dealerov drog a psychotropných látok
Pomoc a informácie – na SBS sa môžete obrátiť so žiadosťou o pomoc v akejkoľvek situácii. SBS je povinná riešiť váš problém, alebo aspoň vám poradiť kde a ako je možné váš problém vyriešiť
Ochrana – SBS chráni účastníkov a zariadenie pred poškodením. Na to sú jej udelené zo strany organizátora všetky potrebné privilégiá.

ODPAD A UBYTOVANIE
V celom areáli bude umiestnené vicero odpadkových košov, kukanádob a veľkoobjemové kontajnery. V areáli je žiadúce dodržiavať čistotu! V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov, prípadne upozornenia na prílišné znečistenie kontaktujte prosím organizátorov cez sídlo štábu. Účastník je povinný vykladať plné odpadkové koše na chodbu, odkiaľ budú odnesené upratovacou službou. V súkromných chatách si upratujú účastníci !

SOCÁLNE ZARIADENIA
Na Penziónech Ipeľ a Family sú k dispozícii ubytovaným osobám oddelené toalety a sprchy (muži, ženy) na každej chodbe. Stanový tábor má k dispozícii toalety a sprchy v areáli a k nim prislúchajúce umývadlá na umývanie s úžitkovou vodou. Všetky toalety sú počas tábora udržované a pravidelne čistené. So zásobami vody treba šetriť, neplytvať vodou a hygienu vykonať čo najrýchlejšie s ohľadom na zabezpečenie plynulého prístupu k vode pre všetkých návštevníkov tábora.

STANOVANIE
Každý, kto má záujem postaviť si v areáli tábora stan, musí byť riadne označený identifikačným náramkom, ktorý mu organizátor vydá po uhradení poplatku. Preto je nevyhnutné po príchode kontaktovať organizačný štáb. Každý účastník si prináša vlastný stan. Za bezpečnosť vecí v stane organizátori nezodpovedajú, preto odporúčame nenechávať si v stanoch cenné veci. Stanovanie mimo priestorov na to vyhradených nie je povolené. Keďže je tábor umiestnený na trávnatom poraste, v prípade fajčenia je nutné dávať pozor na vznik prípadného vznietenia sa trávy.

STRATY A NÁLEZY
V prípade straty je potrebné obrátiť sa na sídlo štábu, kde zabezpečia vyhlásenie pátrania po stratenej veci. K nahláseniu straty je potrebné poskytnúť presný opis stratenej veci a preukázať sa identifikačným preukazom (OP, vodičský preukaz, preukaz poistenca). K vyzdvihnutiu nájdenej veci je potrebné ovládať popis hľadanej veci a opäť sa preukázať identifikačným preukazom. Po skončení Letáv organizátor všetky stratené a nevyzdvihnuté veci zverejní na www. letavy.sk a na FB Letavy. Nájdené veci a predmety prosíme tiež odovzdať na štábe.

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
V areáli sa nachádza stanovisko prvej pomoci, kde bude permanentne k dispozícií profesionálny zdravotnícky personál. Stanovisko bude označené červeným krížom. V prípade potreby zavolá záchrannú službu najbližší príslušník SBS alebo organizátor. V nutných prípadoch je potrebné okamžite volať linku záchrany 112!

ZAKÁZANÉ JE !!!
Do areálu Letáv nosiť zbrane akéhokoľvek druhu, sklenené fľaše a iné sklenené predmety, plechovky a akékoľvek plechové predmety, nie je dovolené používať zábavnú ani akúkoľvek inú pyrotechniku, zakladať otvorený oheň. Ako všade inde, aj v priestoroch konania tábora, nie je povolené prechovávať, distribuovať ani verejne užívať drogy a iné psychotropné látky. Keďže je predaj, ako aj konzumácia omamných látok ilegálna, stav bude monitorovaný zo strany organizátorov a SBS. Každý účastník je povinný podrobiť sa testom na detekciu omamných látok v tele. Testy vykonajú profesionálni laboranti. V prípade, že bude test pozitívny, organizátor si vyhradzuje právo okamžite vylúčiť účastníka z tábora bez nároku na vrátenie poplatku. V prípade, že sa oslovený účastník odmietne podrobiť testu, bude to považované za porušenie poriadku Letáv a rovnako za príčinu vylúčenia.

GDPR A DIVADELNÝ WORKSHOP vrámci táborta LETAVY
Ochrana osobných údajov každého účastníka je ošetrená v zmluve pri registrácii.

GDPR_OZ ZUŠ_Divadelny workshop