KONTAKT

Adresa:
Základná umelecká škola
Salvova  432/1
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 37888676
DIČ: 2021684610

Školné:

Číslo účtu  na úhradu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ:
IBAN: SK20 0900 0000 0051 8903 5110, variabilný symbol: číslo triedy + mesiace

Elokované pracovisko:

Svätoplukova 417/20
979 01 Rimavská Sobota

Tel.: +421 47 5622 781,
0917 329 202 – riaditeľňa

E-mail:  zusrs@rsnet.sk

Výtvarný odbor:

Tel.: +421 47 5626318,  e-mail: vozusrs@gmail.com

Divadlo ALTERNA: www.dsalterna.estranky.sk

 

Stránka mesta Rimavká Sobota:

www.rimavskasobota.sk