TANEČNÝ ODBOR

Základná umelecká škola v Rimavskej Sobote je plneorganizovaná od 1.9.2002, kedy vznikol popri hudobnom, výtvarnom, a literárno-dramatickom odbore – tanečný odbor. Prvým učiteľom v tomto odbore bol p.uč.Vladimír Petrinec a korepetítorkou p.uč Erika Miháliková. Do TO bolo prijatých 26 žiakov. V šk.r. 2002/2003 sa žiaci prvýkrát predstavili svojim rodičom na otvorenej hodine v decembri a máji.
Od šk.r.2003/2004 sa žiaci pravidelne zapájali do kultúrneho diania mesta, vystupovali pre klub dôchodcov, pri príležitosti Dňa matiek a samozrejme na Vianočnom a záverečnom májovom koncerte našej školy.
ZUŠ v regióne Gemer – Malohont majú spoločné metodické dni, na ktorých si učitelia vymieňajú skúsenosti a zároveň sa predstavia aj žiaci s vopred určeným a dohodnutým programom. V apríli 2006 sa bude konať Festival TO – ZUŠ v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Žiaci našej školy sa predstavia folklórnym programom. Od 1.februára 2006 došlo k zmene vyučujúceho, do tanečného odboru nastúpila nová učiteľka p.Katarína Bredárová. Od II.polroku sme začali spolupracovať s materskými školami v oblasti hudobno – pohybovej výchovy v rámci prípravného ročníka TO – ZUŠ.
Pri príležitosti 75.výročia školy prajeme tanečnému odboru veľa krásnych choreografiií a tešíme sa na prvých absolventov v šk.r.2007/2008.

Vystúpenie žiakov tanečného odboru na Vianočnom koncerte 2005