2017u_ho

Rimavskosobotská ZUŠ-ka v školskom roku 2016/17 opäť veľmi úspešná !

Základná  umelecká škola na Salvovej ulici v Rimavskej Sobote oslavuje v tomto školskom roku  85. výročie založenia. Žiaci aj pedagógovia školy sa od prvých rokov svojej existencie podieľali na rozvoji kultúrneho života v meste.
      Tak je tomu aj v súčasnosti… niet podujatia, na ktorom by chýbal dotyk školy. Kultúrnymi programami sa  zúčastňujeme na vernisážach v Gemersko-malohontskom múzeu, v Dome kultúry, v Mestskej galérii. Veľmi úzka je spolupráca v Zbore pre občianske záležitosti pri občianskych obradoch.
      Žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych regionálnych, krajských, či celoslovenských súťažiach. Najlepší absolventi v súčasnosti pokračujú na konzervatóriách,  stredných školách a  vysokých školách umeleckého zamerania.
      V hudobnom odbore každoročne uskutočňujeme interné a verejné žiacke koncerty, pre prvé ročníky  základných škôl a materské školy usporiadame výchovné koncerty s oboznámením sa s hudobnými nástrojmi.
      Žiaci výtvarného, tanečného, literárno-dramatického odboru sa zúčastňujú mnohých regionálnych, celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaží. Medzinárodnému úspechu sa teší aj najmladší odbor, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.
      Za všetkými výsledkami, ktoré žiaci dosahujú, stojí úsilie a práca pedagógov, ale hlavne usilovnosť a vytrvalosť žiakov, ktorí majú možnosť študovať v piatich odboroch našej základnej umeleckej školy.

Úspechy Hudobného odboru (HO)
      Žiaci hudobného odboru sa v tomto školskom roku zapojili do nadregionálnej súťažnej prehliadky  v štvorručnej a v komornej hre pod názvom Pódium mladých umelcov. Našu školu  reprezentovali žiaci  v rôznych komorných zoskupeniach tried dychového, gitarového, klávesového, akordeónového, speváckeho a bicieho  oddelenia. Vo svojich kategóriách získali zlaté, strieborné aj bronzové pásma – dychové oddelenie reprezentovali – Melánia Cmoriková, Filip Kántor, Petra Ďurovičová, Sofia Lavríková, Simona Kántorová, Zsófia Molnár, Dominik Melich, Štefan Szaniszló a Matej Stelan Likavec. Gitarové oddelenie zastupovali Christian Matyinko a  Adam Korcsog. V komornom zoskupení sexteta a tria na klavíri hrali René Lecső a Patrícia Plánková, do súťaže v štvorručnej hre sa zapojili Veronika Kántorová, Joel Herwing, Natália Hanusová a Saskia Ostrihoňová a v kvartete na akordeónoch hrali Ema Šárogová a Alex Matzenauer. V kapele si zaspievala Silvia Ligártová a bicie nástroje ovládol Dominik Melich.
      Súťaže sa zúčastnil aj školský spevácky zbor Nádej, ktorý získal zlaté pásmo aj v krajskom kole súťaže Mládež spieva.
      O tom, že deti radi a šikovne spievajú, svedčí aj účasť žiakov speváckeho oddelenia na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska, z ktorého Darja Šaminová vo svojej kategórii postúpila na Celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Rimavskej Sobote 7.6.2017. Pekné tretie miesta vo svojich kategóriách si odniesli Karolína Bodorová a Daniel Szaniszló.
      Medzinárodnú reprezentáciu mesta Rimavská Sobota aj ZUŠ má úspešne za sebou spevácky zbor Mystic Choir, ktorý sa koncom februára zúčastnil  zahraničného turné v Londýne.
     Nesporným úspechom je aj prijatie nášho žiaka gitarového oddelenia, Adama Korcsoga na Medzinárodné konzervatórium do Prahy /pripravoval: Marcel Petický, DiS.art./

Dennodenne sa stretávame s mladými ľuďmi, pestujeme v nich schopnosti vnímať krásu, rozpoznávať kvalitné umenie od menej kvalitného a do istej miery ho aj vytvárať. Úspechy a výsledky, ktoré naši žiaci dosahujú potvrdili, že má zmysel venovať energiu a úsilie deťom pre ich umelecký rast.
      Naša práca nebude mať nikdy konca. Žiaci prichádzajú a odchádzajú, skúsení sú nahradení novo začínajúcimi a kolobeh zasväcovania do tajov umenia je neustály. Obracanie sa k minulosti, je pre nás určite príjemným pocitom, ale život ide ďalej, a  sú tu noví žiaci, ktorých privádza do našej školy zvedavosť. Je našou povinnosťou získať ich na stranu múz a pomôcť im tak budovať bohatší, plnší a krajší život.