Mgr. Lívia Kónyaová

· zástupkyňa riaditeľa školy
· absolventka Konzervatória v Košiciach
· študovala na Univerzite Mateja Bela v
  Banskej Bystrici na Fakulte humanitných vied
  hudobnú pedagogiku
· absolvovala 1. atestáciu
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1998
· vedúca predmetovej komisie klávesového            oddelenia
· vyučuje hru na klavíri a hudobnú náuku