Mgr. Zuzana Kántorová

 

           –    absolvovala Konzervatórium v Banskej Bystrici v odbore cirkevná hudba a v odbore spev

            –   absolvovala štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Fakulte humanitných vied 

 –   odbor Hudobná pedagogika

         –    na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1998

          v súčasnosti vyučuje spev

          je vedúca predmetovej  komisie v speváckom oddelení

          vykonáva funkciu kantorky v rímskokatolíckom kostole v RS

          ako členka ZPOZ účinkuje pri občianskych obradoch na MsÚ

     –      od 1.11.2012 na rodičovskej dovolenke