Aktuality

Základná umelecká škola – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základná umelecká škola – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
 

Mesto Rimavská Sobota zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota

v zmysle § 4) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej umeleckej školy, Salvova 432/1, Rimavská Sobota

s predpokladaným nástupom od 01. júla 2024.

Na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca sú stanovené predpoklady v § 9 ods. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a § 12 zákona
  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OSTATNÉ PREDPOKLADY:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • znalosť práce s PC,
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, riadiace a organizačné schopnosti

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z.,
  o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti,
 • písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi zasielajte do 28. 05. 2024 na adresu:

Mesto Rimavská Sobota

Odbor školstva, mládeže a športu

Svätoplukova 389/9

979 01 Rimavská Sobota

v zalepenej obálke s označením na obálke: „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/ka, Základnej umeleckej školy, Salvova 432/1, Rimavská Sobota – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

V Rimavskej Sobote 30. 04. 2024

JUDr. Jozef Šimko, v. r.
primátor mesta


 

Zverejnené 30.4.2024 Vyprší o 21 dní.